FORCE 1,5 G w Syngenta | Slovenija

You are here

Force 1.5 G

Zadnja posodobitev:
21.04.2022

Insekticidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
3433-19/06/6
Velikost pakiranja: 
12 Kg
Sestava: 
Kemijska družina
Piretroidi
Formulacija: 
GR (granulat)
Način delovanja: 
Hlapno
Kontaktno
Želodčno

V kontaktu z vlago v tleh se aktivna snov uplini in se širi v radiusu 5 cm. Aktivna snov se sprošča postopoma (0,5 do 2 % dnevno) in ima tako dolgotrajno delovanje. Ta edinstven način delovanja (plinska faza) preprečuje, da bi škodljivec zagrizel v rastlino.

PARNI ŠČIT PRED ŠKODLJIVCI. Insekticid v obliki granul, ki ga ob pomoči posebnih dozatorjev uporabljamo v času setve za zmanjševanje številčnosti talnih škodljivcev v posevkih koruze in sončnic. FORCE® 1,5 G deluje hlapno, kontaktno in želodčno na širok spekter škodljivcev. Rešitev za površine, kjer se pričakuje povečan pojav talnih škodljivcev, še posebej v primeru setve koruze na koruzo, po ozelenitvah ter na preoranih deteljiščih in traviščih.
PREDNOSTI:

 • Zmanjšuje škode v posevkih koruze.
 • Zadržuje populacije talnih škodljivcev pod ekonomskim pragom škodljivosti.

Koruza

Sladka koruza

Sončnica

Opozorila

 • Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov moramo upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda. S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti je potrebno onesnaževanje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Osebna varovalna oprema
 • Pri rokovanju s sredstvom ter polnjenju oziroma čiščenju zalogovnika mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice), zaščitne (nitrilne) rokavice, trpežno obutev ali gumijaste škornje, tesno prilegajoča zaščitna očala in primerno zaščito dihal (maska tipa FFP1 ipd.). Med setvijo ob hkratni strojni aplikaciji sredstva mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje. Zaščita dihal (z masko tipa FFP1 ipd.) je potrebna, če se aplikacija sredstva ne izvaja s traktorjem z zaprto kabino, ki ima vgrajen ustrezen filtracijski sistem za zaščito pred prahom.
 • DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen, ko je tretiranje končano in je sredstvo popolnoma zadelano v tla.

Druge omejitve uporabe

ROČNO TRETIRANJE S SREDSTVOM IN UPORABA SREDSTVA BREZ USTREZNE OPREME ZA VNOS SREDSTVA V TLA NISTA DOVOLJENA! Sredstvo se lahko uporablja samo na prostem. Po končani setvi je treba uporabljeno opremo za vnos sredstva v tla očistiti skladno s priporočili proizvajalca naprave.

Fitotoksičnost

Sredstvo ni fitotoksično za gojene rastline, za katere je predvidena uporaba.

Omejitev uporabe

S sredstvom je na istem zemljišču dovoljeno največ eno tretiranje v eni rastni sezoni. Z

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Sredstvo se ne meša z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi.

Antirezistentna strategija:
Sredstvo FORCE 1,5 G vsebuje aktivno snov teflutrin, ki se uvršča v skupino piretroidov (IRAC razvrstitev, skupina 3A). V praksi obstaja zmerno tveganje, da bi škodljivi organizmi razvili odpornost na aktivno snov teflutrin. Po uporabi sredstva FORCE1,5 G se sme na isti površini za vsa foliarna in talna tretiranja z insekticidi, v kolikor so seveda potrebna, uporabljati le sredstva, ki imajo drugačen način delovanja, kot ga imajo insekticidi iz skupine piretroidov.

Količina vode

Sredstvo je že pripravljeno za uporabo. Tretira se v času setve, tako da se sredstvo skupaj s semenom vnaša v tla. Tretiranje je dovoljeno samo s pomočjo posebnih dozirnih naprav (dozatorjev), ki se jih namesti na sejalnico in s katerimi se natančno odmerja količino sredstva. Priporoča se, da se na dozator pritrdi nastavitveno shemo za odmerjanje (na voljo pri proizvajalcu naprave). Zrnca sredstva morajo biti čimbolj enakomerno porazdeljena čez celotno območje setvene vrste in vnešena na globino 5-8 cm. Zagotoviti je treba, da so zrnca temeljito zadelana v tla, tudi na koncu vsake posamezne vrste, saj je pomembno, da ne ostanejo na površini tal. V ta namen se dozirna naprava sejalnice izklopi preden se doseže konec vrste. Ko se zaključi s tretiranjem, se odstrani razsuto sredstvo ali morebitne njegove ostanke na površini tal, ali pa se jih zadela v tla netretiranega dela tretirane površine.

Proti izpiranju

FORCE 1,5 G se zelo slabo raztaplja v vodi, se ne spira v globino in ostaja v območju aplikacije. Rastline pušča brez ostankov, saj ni sistemik in se ne vnaša v rastlino.

Občutljivost na zmrzaljo

Neugodne vremenske razmere lahko zmanjšajo učinkovitost sredstva.

Občutljivost na vlago

Delovanje piretroidov je lahko omejeno pri temperaturah zraka nad 25 °C.

 • PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI: 

  Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro prezračen prostor in se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotovi se ji osnovne življenjske funkcije. Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva.

  Pri vdihavanju: Ravnati se je treba po splošnih ukrepih.

  Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. V primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je potrebno delovno obleko oprati. 

  Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere s počasnim curkom s čisto mlačno vodo. V primeru draženja oči se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 

  Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Bruhanja se ne izziva. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti se mu ne sme izzivati bruhanja. Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva.

  Medicinski ukrepi: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Želodca se ne izpira, razen če tako tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Živalsko oglje in salinično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Zdravljenje je simptomatično in podporno. O specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). 

Izjema so napake in opustitve.