SyngentaSlovenija #Podcast

Dobrodošli v našem PodCastu. Po mesecih raziskovanja in snemanja Vam z veseljem predstavljamo Syngenta PodCast! Vsak PodCast bo vseboval različne aktualne teme, vključno z razpravami z ustreznimi strokovnjaki. Privlačen in informativen vpogled v naše delo, raziskave, inovacije in rešitve. Delimo zgodbe, intervjuje, novice in teme s področja kmetijstva. Pridružite se nam v poglobljenih pogovorih o agronomskih tematikah in programih, ki lahko pomagata pri kmetijski proizvodnji in odločilno prispevata k učinkovitemu delovanju in uspehu poljedelstva.

Partnerstvo, na katero se lahko zanesete. Veseli bomo vaših povratnih informacij, mnenj, vprašanj in predlogov za izboljšavo.  Vsi za kmeta, kmet za vse! Singentaši...

play_circle
PodCast | Statistični pregled pridelave koruze.

#PodcastPoljedeljstvo | 8 | Statistični pregled pridelave koruze.

V nekaterih regijah sveta koruza še vedno predstavlja najpomembnejšo osnovno hrano za ljudi, v večinoma pa predvsem osnovo krmnih obrokov za rejne živali. 

Koruza, namenjena pridelavi zrnja, s 163 milijoni hektarjev zavzema pomembno mesto in je za pšenico druga največja poljščina na svetu. Če pa pogledamo skupno pridelano količino zrnja, koruza vodi z 1.134 milijoni ton, sledi pšenica, katere svetovna pridelava znaša 773 milijonov ton in riž s 504 milijoni ton. Poleg pridelave za zrnje se koruza prideluje tudi za silažo, vendar ima le-ta  v svetovnem merilu manjšo, vendar ne nepomembno vlogo. Površine pod silažno koruzo znašajo približno 15 milijonov hektarjev.

play_circle
Zrelostni razredi hibridov koruze

#PodcastPoljedeljstvo | 6 | Zrelostni razredi hibridov koruze

FAO skupine predstavljajo mednarodno klasifikacijo oziroma razvrščanje hibridov koruze glede na njihovo zrelost in temeljijo na številu dni od setve do žetve. 

Najzgodnejši so hibridi iz FAO skupine 100. Njihova vegetacijska doba traja do 90 dni. Naslednja skupina je FAO 200, ki ima rastno dobo od 90 do 100 dni. Vsaka naslednja skupina ima vegetacijsko dobo daljšo za 10 dni. Metodologija razvrščanja je specifična za posamezne države, zato ni nujno, da je isti hibrid v isti skupini v vseh državah. Na to vplivajo talne in vremenske razmere v posameznem pridelovalnem okolju. Za zgodnje hibride iz FAO skupin 100 in 200 je običajno, da imajo nižje pridelke. 

play_circle
Čas setve koruze

#PodcastPoljedeljstvo | 5 | Čas setve koruze

Velja pravilo, da naj bo setev hitra, kolikor je le mogoče, in pozna, kolikor je potrebno.  Če so tla primerno vlažna, torej ne premokra in tudi ne presuha, omogočajo kvalitetno predsetveno pripravo in zagotavljajo dovolj vlage za uspešno kalitev. Da se odločimo za setev, morajo biti tudi dovolj topla, kar pomeni, da so ogreta na 8-10 °C.  Temperature po opravljeni setvi bi praviloma morale naraščati, saj je to ključnega pomena za čim hitrejši vznik. Znano je, da koruza pri nižjih temperaturah kali tudi do 20 dni ali celo več, pri temperaturah tal, višjih od 15 °C, pa za vznik potrebuje samo 10 dni ali manj. Hiter in enakomeren vznik je ključ do optimalnega sklopa rastlin. Seme in vznikajoče rastlinice so manj časa izpostavljeni boleznim in talnim škodljivcem, porabijo manj energije in so zato bolj vitalne in hitreje napredujejo.

play_circle
Artesian odgovor na spreminjajoče se razmere

#PodcastPoljedeljstvo | 4 | Podnebne spremembe Artesian hibridi

Čedalje pogostejša in daljša sušna obdobja predstavljajo vse večji izziv za kmetijstvo. Koruza kot C4 rastlina prinaša bistveno večji izkoristek vode kot ostala žita. Kljub temu pa se izredno občutljivo odzove na pomanjkanje padavin, predvsem v obdobju od metličneja do mlečne zrelosti. Zato pri žlahtnjenju koruze postajajo vse bolj pomembni trije cilji:
- Učinkovita raba razpoložljive vode.
- Večja toleranca na vročino in sušo.
- Poleg tega pa tudi visok pridelek v normalnih rastnih razmerah.
Kot odgovor na te cilje je družba Singenta razvila Artežien Tehnologijo. Artežien hibridi prinašajo veliko prednost v razmerah toplotnega in sušnega stresa.

play_circle
PRVI UKREP v pridelave hibridnega ječmena

#PodcastPoljedeljstvo | 3 | Pridelovalci hibridnega ječmena Hyvido

Prvi ukrep, ki je pred nami, je čim zgodnejše dognojevanje z dušikom, da zagotovimo dober spomladanski start in razvoj večjega števila stranskih poganjkov. Prvo dognojevanje je zaželeno opraviti najpozneje do sredine razraščanja (BBCH 25). Odmerek dušika prilagodimo številu razvitih poganjkov. 
- Če je ječmen močneje razvit in ima več kot 6 poganjkov, zadostuje gnojenje z 20 do 30 kg dušika na hektar
- Če je razvitih 4 do 6 poganjkov, gnojimo s 30 do 40 kg dušika na hektar. 
- V primeru, da je posevek slabše razraščen z manj kot 4 poganjki, pa je potreben nekoliko obilnejši odmerek: 40 do 50 kg dušika na hektar. 

play_circle
Zadovoljstvo na njivi in odlični rezultati v hlevu

#PodcastPoljedeljstvo | 2 | Powercell koruzni hibridi

POWERCELL hibridi združujejo pomembne lastnosti, ki zagotavljajo produktivno in donosno proizvodnjo mleka. Imajo odlično prebavljivost vlaknin, višjo koncentracijo energije v po silirani masi, zdrave, dolgo zelene rastline za večjo varnost in prilagodljivost časa siliranja.
:
Powercell hibridi torej zagotavljajo uravnotežen krmni obrok za več mleka iz osnovne krme ter pripomorejo k boljšemu zdravju, dobrobiti in ekonomičnosti reje. Poleg tega pa so za Powercell hibride značilni tudi visoki izkoristki v proizvodnji bioplina, kar pomeni, da so odlični tudi kot substrat za bioplin. Partnerstvo, ki se začne s semenom. Vsi za kmeta, kmet za vse! BREZ KMETA NI HRANE...

play_circle
Dolgoletna tradicija žlahtnjenja koruze

#PodcastPoljedeljstvo | 1 | Žlahtnjenje koruze

Žlahtnimo že vse od leta 1884. Dandanes pa investiramo, nadgrajujemo obstoječo ponudbo, kreiramo nove tehnologije, kot sta ARTESIAN in POWERCELL; vse z namenom, da na vaše njive prinašamo zanesljive in visoke pridelke koruze. 
:
Posebno pozornost namenjamo tudi dodelavi in tretiranju semena. Seme in mlade rastlinice so v zgodnjih fazah razvoja izpostavljeni boleznim, škodljivcem, pticam in številnim abiotskim stresnim dejavnikom (kot so suša, nizke temperature, moča), zato je močan tretman na semenu ključnega pomena za dober začetek. Partnerstvo, ki se začne s semenom. Vsi za kmeta, kmet za vse! BREZ KMETA NI HRANE...

Sledite nam na: 
https://www.youtube.com/@SyngentaSlovenija
https://www.facebook.com/Slovenia.Syngenta
Informacije so namenjene le za izobraževalne namene.