Elumis banvel 480 S | Syngenta | Slovenija

You are here

Elumis Banvel 480 S

Zadnja posodobitev:
29.07.2022

Herbicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
34330-19/2011/1001 & SFS 7119
Velikost pakiranja: 
1 l ELUMIS + 0,25 l BANVEL 480S
Sestava: 
Kemijska družina
Triketoni
ALS Inhibitor
Formulacija: 
SL (vodotopni koncentrat)
OD (oljna dispenzija)
Način delovanja: 
Sistemično
Rezidualno

Nikosulfuron deluje preko listov in korenin na eno in večletne ozkolistne plevele. Mezotrion deluje predvsem na širokolistne plevele preko listov in preko korenin, kar mu daje močno kontaktno in podaljšano rezidualno delovanje tudi na plevele, ki vznikajo kasneje. Aktivna snov dikamba deluje predvsem preko listov, delno pa tudi preko korenin. V rastlini se premešča tako navzdol proti koreninam, kot navzgor proti rastnim vršičkom. Kombinaciji daje posebno moč predvsem proti „koreninskim plevelom“, kot sta slak in osat.

KOMPLETEN. UČINKOVIT. EKONOMIČEN. Kombinacija treh aktivnih snovi, ki zagotavljajo superiorno kontrolo nad celotnim spektrom plevelov v koruzi.

Koruza

Opozorila

 • Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.
Osebna varovalna oprema
 • Pri delu s koncentriranim pripravkom, mešanju škropilne brozge in polnjenju rezervoarja je treba uporabljati zaščitno obleko (delovni kombenzion), zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. Pri tretiranju in pri delu na tretirani površini je treba uporabljati zaščitne rokavice.

Druge omejitve uporabe

Uporaba kombinacije ELUMIS BANVEL 480 S ni dovoljena pri pridelavi semenske koruze. Ne tretirati pri temperaturah zraka višjih od 28 °C. V primeru propadanja posevka je po preteku 4 tednov od tretiranja in globokem oranju mogoče ponovno sejati koruzo. V primeru običajnega kolobarja se lahko jeseni brez omejitev seje vse vrste ozimnih žit (pšenica, ječmen, rž, tritikala), spomladi pa jara žita, koruzo za zrnje in sirek; po obveznem oranju tudi sončnice in ljulke.

Fitotoksičnost

Ob priporočeni uporabi pripravek ne bo poškodoval gojenih rastlin. V ekstremnih pogojih (neugodne vremenske in talne razmere, neugoden čas uporabe) lahko povzroči prehodne kloroze, ki pa ne vplivajo na bujnost posevka in pridelek.

Omejitev uporabe

Maksimalno število tretiranj v eni sezoni: 1

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Mešanje z drugimi herbicidi ni predvideno. Ne sme se mešati s foliarnimi ali tekočimi gnojili. Lahko se meša z neionskimi močili (ETALFIX Pro).

 • MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI
  Splošni ukrepi:  Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma dobro zračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino ter se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije. Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ji ne sme izzivati bruhanja. Pokliče se  zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka.

  Stik s kožo: Takoj je treba odstraniti kontaminirano obleko in obutev ter kožo temeljito umiti z vodo in milom. Če se pojavijo znaki draženja, je treba poiskati zdravniško pomoč.

  Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki ter oko temeljito spere s  čisto vodo. Če draženje ne mine, se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom.

  Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi.

  Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo, bruhanja se ne izziva. Prizadeta oseba naj popije do 2 dl vode. Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ji ne sme izzivati bruhanja. Poklicati je treba zdravnika.

  Zdravniška pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. V primeru zaužitja dajte osebi aktivno oglje in salinično odvajalo. V primeru zaužitja večje količine pripravka je indicirano izpiranje želodca. Zdravljenje je simptomatično. Specifičnega antidota ni. 

 • Kolobar:
  V primeru izpada pridelka je treba počakati 4 tedne za ponovno oranje oz. setev. Za takojšnjo setev po izpadu pridelka je najbolj primerna koruza.  V primeru običajnega kolobarja se lahko po koruzi, tretirani s herbicidom Elumis: - jeseni brez omejitev seje vse vrste ozimnih in jarih žit (pšenica, ječmen, rž, tritikala), spomladi pa koruzo za zrnje in sirek; - spomladi, po obdelavi tal, seje sončnice in ljulke, ne sme pa se sejati špinače, graha, pese, fižola in soje.  

  Priporočilo:

  •  Kombinacija je odgovor na potrebe manjših pridelovalcev - na voljo je v manjšem pakiranju (ELUMIS 1,0 l + BANVEL 480 S 0,25 l), kar zadostuje za 0,7 ha.
  •  Prvi znaki delovanja se pokažejo 5 do 7 dni po tretiranju, pleveli pa nato dokončno odmrejo po 2 - 3 tednih.

Izjema so napake in opustitve.