Varna uporaba FFS

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev je treba upoštevati:

Pozorno preberite etiketo in navodilo za uporabo. Etiketa in navodilo za uporabo sta uradna dokumenta, ki vsebujeta pomembne informacije o sredstvu, kot so: sestava, način delovanja, namen uporabe in varnostne ukrepe. Pred vsako uporabo FFS je treba pozorno prebrati etiketo in navodilo za uporabo in se seznaniti s pravilno uporabo sredstva in osebni varovalni opremi. Etiketo in navodilo za uporabo je treba pozorno prebrati za vsa sredstva, ki jih uporabljate – tudi če imajo enako sestavo in namen uporabe.

Uporabljajte le FFS, ki so registrirana v Sloveniji in so v originalnem pakiranju. FFS se lahko uporabljajo le za namene, za katere so registrirana. Uporabljati jih je dovoljeno le v predpisanih odmerkih oziroma koncentracijah. V Sloveniji ni dovoljena uporaba neregistriranih FFS. Prav tako ni dovoljena uporaba za namene, za katere FFS ni registrirano. Še posebej pozorni moramo biti na ponarejena FFS, saj le ta ogrožajo zdravje uporabnikov in potrošnikov ter ogrožajo okolje in vaš pridelek. FFS kupujte pri svojem trgovcu in zahtevajte račun.

FFS skladiščite v posebnih zaklenjenih prostorih - ločeno od krmil in izven dosega otrok, živali in nepoklicnih oseb. FFS je treba skladiščiti v posebnih prostorih v originalni in zaprti embalaži. V skladiščih FFS ne smemo skladiščiti krmil. Pogoji skladiščenja - temperatura in vlaga - morajo odgovarjati pogojem, ki so navedeni na etiketi oz. v navodilu za uporabo. Na vidnem mestu v skladišču morajo biti navodila za prvo pomoč in telefonska številka za klic v sili (112). Pri roki moramo imeti opremo za gašenje ter osebno varovalno opremo. FFS je treba prevažati v posebnem delu vozila, ki je ločen od dela, v katerem so voznik in potniki. Pri prevozu je treba poskrbeti, da se FFS prevažajo, ločeno od živil, krmil in drugega blaga in preprečiti premikanje FFS po prtljažnem delu vozila. V ta namen priporočamo uporabo mobilnega skladišča - to je dobro zaprtega zaboja ali kontejnerja. Pred prevozom je treba preveriti, da je embalaža FFS dobro zaprta in v dobrem stanju.

Naprave za nanašanje redno vzdržujte, uporabljajte sodobne tehnike nanašanja. Pred prvo uporabo naprave za nanašanje v tekočem letu je treba preveriti, ali naprava deluje brezhibno. Vsaj enkrat tekom leta je potrebno ponovno preveriti svojo napravo. Z rednimi pregledi si zagotovimo pravilni in kakovostni nanos FFS. Vse vitalne dele naprave: črpalko, manometer, cevi, šobe in enakomernost pretoka v šobah - je treba dobro preveriti. Takoj po uporabi je treba napravo za nanašanje temeljito očistiti.

Med pripravo škropilne brozge in med odmerjanjem FFS nosite osebno varovalno opremo. Skladno z navodili na etiketi in navodilom za uporabo je treba med pripravo škropilne brozge nositi osebno varovalno opremo. Potrebno količino FFS je treba natančno odmeriti in pripravljeno škropilno brozgo takoj porabiti. Med pripravo škropilne brozge je treba preprečiti razsipanje/razlivanje FFS.

Ves čas priprave in, uporabe FFS nosite osebno varovalno opremo. Med pripravo in uporabo FFS je treba nositi tisto osebno varovalno opremo, ki je navedena na etiketi in navodilu za uporabo. Minimalna osebna varovalna oprema, ki je na splošno priporočena v času uporabe FFS, je: zaščitna obleka, z dolgimi rokavi in hlačnicami, rokavice odporne proti kemikalijam, gumijasti škornji in pokrivalo za glavo (kapa ali klobuk). Osebna varovalna oprema mora biti certificirana oz. označena s simbolom CE – razen pokrivala za glavo. V času rokovanja in uporabe FFS je treba nositi gumijaste rokavice, odporne na kemikalije. Rokavice naj bodo iz nitrilne gume. Zaščitne rokavice morajo segati do komolcev. Rokave je treba potegniti čez rokavice in jih v zapestju stisniti, da škropilna brozga ne teče za rokavice. Kadar škropimo nad glavo, pa je treba rokavice potegniti čez rokave. Kadar je priporočeno v navodilu za uporabo ali na etiketi, je treba uporabljati tudi dodatno varovalno opremo: zaščitna očala, masko proti prahu, respirator, predpasnik, neprepustne hlače. Pri delu s pršilniki ali atomizerji je priporočljivo imeti čiste rezervne rokavice, kadar je treba napravo ali šobe popraviti oz. zamenjati. Osebno varovalno opremo morajo uporabljati vsi udeleženci, ki sodelujejo pri nanašanju FFS (npr. pomočniki) Osebno varovalno opremo, na kateri so opazne posledice uporabe (sprememba barve, sprememba prožnosti materiala, odrgnine, nabreklost, poškodbe), je treba zavreči. Škornje je treba nositi tako, da potegnemo hlačnice preko njih. Tako se prepreči zlivanje škropiva v škornje. Po vsakem škropljenju je treba zamenjati nogavice. Za zaščito oči je treba nositi tesno prilegajoča očala oz. ščitnik za oči – pri tem je treba upoštevati navodila za uporabo. Dihala je potrebno zaščititi skladno z navodilom za uporabo. Pri uporabi respiratorja je potrebno biti pozoren na zasičenje filtrov respiratorja in jih v tem primeru zamenjati.

Med škropljenjem upoštevajte še druge varnostne zahteve (vremenske razmere, gibanje uporabnika ...). Pravilna uporaba FFS je odvisna tudi od vremenskih razmer, saj lahko sprememba smeri vetra povzroči zanašanje škropilne brozge. Nizke ali visoke temperature lahko vplivajo na učinkovitost FFS ali pa lahko povzročijo fitotoksičnost. Rosa ali dež lahko povzročijo izpiranje FFS in tako vplivajo na negativni učinek FFS. Nepravilna uporaba FFS lahko poveča kontaminacijo uporabnika. Uporaba FFS ob vetrovnem vremenu ni primerna, prav tako ne med najtoplejšim delom dneva. FFS je treba uporabljati v suhem vremenu, ki naj traja še nekaj ur po nanašanju. Pri uporabi ročnih ali nahrbtnih škropilnih naprav ali atomizerjev sta pomembna dolžina in smer škropilne cevi ter smer ter hitrost gibanja uporabnika (naprej - nazaj). V visokih nasadih, kjer je nanašanje usmerjeno navzgor, v rastlinjakih, pri visokih rastlinah in rastlinah, kjer je razmik med vrstami ozek, je tveganje za kontaminacijo uporabnika še posebej veliko. Z vzvratnim gibanjem uporabnika (gibanje nazaj) se prepreči kontakt z vlažnim – poškropljenim listjem. Pred škropljenjem je treba preveriti, da v bližini ni ljudi ali živali. Prav tako je pred škropljenjem treba preveriti ukrepe za varovanje neciljnih organizmov (čebele - kontaktirati s čebelarjem), med škropljenjem pa je treba spoštovati predpisane varnostne odmike od vodnih površin in nekmetijskih površin. Med škropljenjem je treba preprečiti zanašanje škropiva na sosednje parcele.

Prazno embalažo FFS temeljito izpraznite, prazne plastenke trikrat izperite ter oddajte na mesto zbiranja odpadne embalaže FFS. Pri izpiranju plastenk je treba tekočino od izpiranja zliti v rezervoar škropilnice. Postopek je treba trikrat ponoviti. Vrečke od FFS, ki so v suhem stanju, je treba popolnoma izprazniti. Prazno embalažo FFS oddajte na zbirno mesto zbiranja odpadne embalaže FFS – profesionalni uporabniki jo lahko oddajo svojemu trgovcu. Člani Gospodarsko interesnega združenja fitofarmacije, ki združuje skoraj vse registrirane ponudnike FFS v Sloveniji, so skupaj z družbo za ravnanje z odpadno embalažo SLOPAK organizirali zbiranje in odvoz odpadne embalaže FFS izpred trgovin s FFS.

Po rokovanju in uporabi FFS očistite ali zamenjajte osebno varovalno opremo. Po končanem škropljenju je treba vso osebno varovalno opremo temeljito oprati. Opremo za enkratno uporabo je treba zavreči. Osebno varovalno opremo je treba oprati posebej in jo hraniti ločeno od ostale obleke. Oprati je potrebno tudi obleko, ki smo jo nosili pod osebno varovalno opremo. Po končanem pranju v pralnem stroju je treba stroj še enkrat zagnati brez detergenta. Opremo je treba vzdrževati skladno z navodili proizvajalca.

Med uporabo FFS ne jejte, pite ali kadite. Pred in med uporabo FFS ni dovoljeno uživanje alkohola. Med pripravo in uporabo škropilne brozge ni dovoljeno jesti in piti. Tudi kajenje pri rokovanju in uporabi FFS poveča tveganje za uporabnika FFS. V primeru zaužitja škropiva ali občutka slabosti ni priporočljivo pitje mleka.

Po uporabi FFS se oprhajte. Takoj po uporabi FFS ter čiščenju osebne varovalne opreme se so potrebno temeljito oprhati in preobleči v čisto obleko. Šele po opravljenem prhanju in osebni higieni lahko uporabnik nadaljuje svoje običajne dejavnosti.

V primeru zastrupitve ali kontaminacije ravnajte skladno s priporočili na etiketi oz. navodilom za uporabo. Ponesrečeno osebo je treba takoj odstraniti iz kontaminiranega območja na svež zrak ali dobro prezračen prostor in ga zaščititi pred mrazom oz. vročino. Zagotoviti mu je potrebno osnovne življenjske funkcije in se takoj posvetovati z zdravnikom, ki mu je treba pokazati podatke o uporabljenem FFS – to je etiketo oz. navodilo za uporabo. V primeru stika z očmi je treba takoj odstraniti kontaktne leče. Oči je treba sprati s curkom čiste vode tako, da s kazalcem in palcem razmaknemo veke. Po potrebi pokličemo zdravnika. Pri zaužitju FFS je treba pri poškodovancu, ki je pri zavesti in lahko sodeluje, najprej izprati ustno votlino. Ne izzivamo bruhanja. Poiščemo zdravniško pomoč. Osebi, ki je v nezavesti, ne dajemo ničesar v usta. Pri stiku s kožo je treba takoj odstraniti onesnaženo obleko ter kožo temeljito spirati najmanj 15 minut z milom in vodo.