You are here

ELATUSTM Era je nov, najmočnejši SDHI fungicid, ki zagotavlja popolno varstvo žit proti glavnim boleznim lista, s posebno močjo proti pšenični listni pegavosti in rjam.

ELATUS Era

Zadnja posodobitev:
20.07.2020

Fungicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
U34330-37/15/7
Velikost pakiranja: 
1 L
5 L
Sestava: 
Kemijska družina
Pirazol-karboksamid
Triazoli
Skupina a.s.: 
Grupa C2 (Benzovindiflupir), G1 (Protiokonazol)
Formulacija: 
EC (koncentrat za emulzijo)
Način delovanja: 
Sistemično
Preventivno
Kurativno
Eradikativno

NOV najmočnejši SDHI fungicid, ki zagotavlja popolno varstvo žit proti glavnim boleznim lista, s posebno močjo proti pšenični listni pegavosti in rjam. Fungicid ELATUS® Era je kombinacija dveh aktivnih snovi: SOLATENOL® (benzovindiflupir) + protiokonazol.

Aktivna snov SOLATENOL® se intenzivno veže v voščene plasti lista, od koder se skozi rastlinsko tkivo translaminarno premešča po ostalih delih lista oziroma rastline. S tem je zagotovljeno podaljšano preventivno delovanje proti boleznim in odpornost proti izpiranju s padavinami.

Aktivna snov protiokonazol deluje sistemično, preventivno, kurativno in eradikativno.

Kombinacija obeh aktivnih snovi omogoča učinkovito zatiranje širokega spektra bolezni in hkrati preprečuje nastanek rezistence. Na osnovi več sto poljskih preizkušanj širom Evrope (tudi pri nas) ELATUS® Era z edinstveno aktivno snovjo SOLATENOL® dosledno dokazuje, da prinaša močan nadzor nad večino gospodarsko pomembnih bolezni na pšenici, ječmenu in drugih žitih.

Jara pšenica

Jari ječmen

Ozimna pšenica

Ozimni ječmen

Tritikala

Opozorila

  • Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Osebna varovalna oprema

  • Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju ali čiščenju rezervoarja ter med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), zaščitne rokavice ter zaščito za oči/obraz. Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi) in rokavice.

Fitotoksičnost

Pri priporočeni uporabi sredstvo ne bo poškodovalo zgoraj navedenih gojenih rastlin.

Omejitev uporabe

S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ enkrat v eni rastni sezoni.

Količina vode

200-400 l/ha

Manjše uporabe

Učinkovitost in fitotoksičnost fitofarmacevtskega sredstva ELATUS ERA pri uporabi na spodaj navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva ELATUS ERA na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«. Te uporabe so:

- v piri za zatiranje rumene rje (Puccinia striiformis), ržene rje (Puccinia recondita) in pšenične listne pegavosti (Septoria tritici), za zmanjševanje okužb rjave pegavosti pšeničnih plev (Septoria nodorum) in za delno zmanjševanje fuzarioz (Fusarium spp.) v odmerku 1,0 L/ha (10 mL/100 m2) pri porabi vode 100-400 L/ha (1-4 L/100 m2). Tretira se od razvojne faze, ko je prvo kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja, do konca cvetenja: vsi klaski cvetijo, posamezni suhi prašniki lahko že odpadajo (BBCH 31-69);

- v ovsu za zmanjševanje okužb z ovsovo rjo (Puccinia coronata) v odmerku 1,0 L/ha (10 mL/100 m2) pri porabi vode 100-400 L/ha (1-4 L/100 m2). Tretira se od razvojne faze, ko je prvo kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja, do konca klasenja: klas popolnoma zunaj (BBCH 31-59).

  • Sredstvo ELATUS ERA vsebuje aktivni snovi benzovindiflupir, ki pripada skupini SDHI fungicidov (inhibitorji sukcinat dehidrogenaze) in aktivno snov protiokonazol, ki pripada skupini DMI fungicidov (inhibitorji sterol biosinteze). Tveganje za razvoj rezistence (odpornosti) na SDHI fungicide je nizko do srednje, na DMI fungicide je srednje in za bolezni v žitih srednje do visoko. Dodatne informacije so vam na voljo na www.frac.info. Pri večletni zaporedni uporabi fungicidov z enakim načinom delovanja na istih površinah, lahko na takšnih površinah bolj odporni organizmi preživijo, se razmnožijo in postanejo prevladujoči. Z namenom preprečevanja nastanka pojava rezistence na isti površini se priporoča izmenična uporaba fungicidov z različnimi načini delovanja. Zaradi preprečevanja nastanka odpornosti je uporaba sredstva na isti površini dovoljena največ enkrat letno.

Izjema so napake in opustitve.