Moja pravila za varovanje voda

Iz rezultatov monitoringa je razvidno, da v veliki meri ugotovljena onesnaženja s fitofarmacevtskimi sredstvi v Sloveniji izvirajo iz točkovnega onesnaženja. Do točkovnih onesnaženj največkrat pride zaradi nezavednih napak ali malomarnosti.

Kateri so glavni viri točkovnega onesnaženja?
Pri pripravi škropilne brozge in pranju škropilnic lahko pride do razlitij, kapljanja sredstva ali do odtekanja vode ob pranju škropilnic. To je posebno nevarno, kadar se ta dela opravljajo na dvoriščih v bližini odtočnih kanalov, kanalizacije ali hišnih vodnjakov oz. v bližini vodnih zajetij. Neustrezne škropilnice so lahko vzrok, da npr. škropilna brozga kaplja ali izteka med transportom ter tako onesnažuje vodne vire ob poteh. Malokdo se zaveda, da zemlja, ki se med škropljenjem oprime traktorskih koles, vsebuje takšne količine, ki v primeru, da to zemljo zanesemo v bližino vodnjakov ali drugih vodnih virov na dvoriščih ali ob transportnih poteh, zelo hitro kontaminirajo vodne vire preko dopustnih mejnih vrednosti. Med zelo pomembne vire točkovnih onesnaženj spada tudi direktno škropljenje preko vodnih površin. npr. odprti melioracijski kanali, potoki ipd.). Neustrezno odlaganje prazne embalaže in ostankov fitofarmacevtskih sredstev je prav tako lahko eden pomembnih virov za točkovna onesnaženja. Točkovna onesnaženja lahko prepreči le kmet sam, tako da ustrezno opravlja postopke pri pripravi za škropljenje, čiščenju opreme, ravnanju z embalažo. Osnovno znanje in pazljivost sta osnova, ki vsakemu posamezniku omogočata, da prispeva k čistejšim vodnim virom in ugledu kmetovalcev!

 


1. Škropilno brozgo pripravljam na polju!
S pripravo škropilne brozge na polju zmanjšam verjetnost za izlitja na občutljivih površinah, kot so npr. dvorišča. Škropilne brozge nikoli ne pripravljam ob potokih ali cestah. Ne glede na to, kje škropilnico napolnim z vodo, škropivo dodam v sod le na polju ali v nasadu. Uporabim le toliko vode, kot predpisujejo navodila za uporabo. Tako prihranim na času in zmanjšam tveganje za morebitne napake.

 


2. Pripravki sodijo le v škropilni sod!
Že najmanjše količine, ki stečejo ali padejo mimo soda, so lahko prevelike! Pri pripravi škropilne brozge sem vedno pozoren, da mi zrnca, prah ali kapljice FFS ne padejo oziroma stečejo mimo. Že majhne količine so lahko namreč dovolj, da jih zaznamo v vodnih virih.

 


3. Izpraznjeno embalažo takoj izperem!
Plastenke vedno dobro izperem z vodo, ki jo nato izlijem v sod s škropivom.
• Pri škropljenju na polju ali v nasadu imam vedno na voljo vodo za izpiranje embalaže.
• Po opravljenem škropljenju se na dvorišče vrnem z izprano in zaprto embalažo.
• Vso embalažo uničim ali odstranim na predpisan način.

 


4. Ostanke škropilne brozge vedno uporabim na polju!
Ostanke škropilne brozge v škropilnici vedno razredčim z vodo in leto ponovno uporabim na že poškropljeni površini. Natančno izračunam in pripravim količino škropilne brozge, ki ustreza površini, ki jo škropim. Če mi kljub temu ostane manjša količina škropilne brozge, jo razredčim v razmerju 1:10 in jo ponovno uporabim na že poškropljeni površini.

 


5. Škropilnico vedno temeljito očistim na način, ki ne obremenjuje okolja!
Notranjost škropilnice v veliki meri očistim že na njivi tako, da ostanek škropilne brozge dvakrat zapored razredčim ter porabim na njivi. Doma škropilnico natančno očistim na porasli, zeleni površini. S tem preprečim, da niti najmanjši ostanki škropilne brozge ne zaidejo v vodnjake, odtočne kanale, podtalnico ali površinske vode.

 


6. Škropilnico pospravim pod streho!
Po opravljenem delu škropilnico vedno pospravim pod streho. Če se zgodi, da neočiščene škropilnice ne morem pospraviti pod streho, jo pustim na zatravljenih tleh oziroma na mestu, kjer dež ne izpere posušenih ostankov škropilne brozge v odtočne kanale. Neočiščene škropilnice nikoli ne pustim brez nadzora!

 


7. Vzdrževalna dela ter popravila opravljam vedno le na očiščeni škropilnici!
• Pred vsakim škropljenjem, še preden pripravim škropilno brozgo, preverim ustreznost škropilnice.
• Pred popravili vedno preverim, če je v škropilnici še kaj ostankov škropilne brozge.

Morebitne ostanke izpraznim v ustrezne posode ter z njimi ravnam v skladu z navodili.

 


Varovanje voda
                           meni je jasno