You are here

Share page with AddThis

Axial

Zadnja posodobitev:
04.09.2019

Herbicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
3433-58/2006/12
Velikost pakiranja: 
1 L
Sestava: 
Kemijska družina
ACCase inhibitori
Skupina a.s.: 
Grupa A (Pinoksaden)
Formulacija: 
EC (koncentrat za emulzijo)
Način delovana: 
Selektivno
Kontaktno

Namenjen za zatiranje enoletnega ozkolistnega plevela v ozimni pšenici ter jarem in ozimnem ječmenu.
Uporaba je dovoljena samo spomladi!

Jari ječmen

Ozimna pšenica

Ozimni ječmen

Opozorila

  • Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da upoštevate predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Osebna varovalna oprema

  • Pri delu s sredstvom morate uporabljati ustrezna zaščitna sredstva: delovno obleko (kombinezon) iz gostega bombaža ali sintetike, težke delovne čevlje ali škornje, rokavice, odporne proti kemikalijam in zaščitna očala oziroma ščit za obraz.

Fitotoksičnost

Sredstvo, uporabljeno v skladu z navodili ni fitotoksično na gojenih rastlinah. V primeru preoravanja posevka tretiranega s sredstvom Axial, je potrebno počakati vsaj 4 tedne
pred setvijo naslednjega posevka kot so npr. koruza, oves in trave ljulke.

Priprava rezervarja za mešanico

Napolnite rezervoar škropilnice do polovice ali treh četrtin predvidene količine z vodo, dodajte ustrezno količino sredstva in še preostalo vodo. Pomembno je, da uporabljate čisto vodo. Brozgo je potrebno mešati ves čas, dokler ne porabite vse škropilne brozge.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Najprimernejši partnerji za pripravo škropilne brozge s spektrom delovanja na ozkolistni in širokolistni plevel so herbicidi na osnovi aktivne snovi fluroksipir (npr. Starane 2). V primeru kombiniranja uporabite višji odmerek sredstva Axial. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje sredstev. Sredstva ne smete mešati s herbicidi iz skupine derivatov fenoksikarboksilnih kislin, ker bistveno zmanjšajo njegov učinek. Mešanje sredstva s herbicidi iz skupine sulfonil sečninskih herbicidov lahko deloma zmanjša njegov učinek.

Količina vode

200-400 L/ha

Izjema so napake in opustitve.