You are here

Share page with AddThis

Maxim XL 035 FS

Zadnja posodobitev:
26.07.2019

Tretiranje semena

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
U34330-50/2014/1
Velikost pakiranja: 
20 L
Sestava: 
Kemijska družina
Fenilpiroli
Fenilamidi
Skupina a.s.: 
Grupa E2 (Fludioksonil)
Grupa A1 (Metalaksil-M)
Formulacija: 
FS (koncentrirana suspenzija za tretiranje semena)
Način delovana: 
Sistemično
Preventivno

Fungicid za vlažno razkuževanje semena koruze v obliki koncentrirane suspenzije. Razmerje aktivnih snovi ter ostale fizikalno - kemične lastnosti zagotavljajo idealno biološko delovanje, kakovost nanašanja, selektivnost in ugodne ekotoksikološke lastnosti.

Koruza

Opozorila

  • Seme se sme tretirati s FFS le v napravah za razkuževanje semena, skladnih s predpisi, ki urejajo naprave za nanašanje FFS. Seme smejo z navedenim FFS tretirati samo fizične in pravne osebe, ki so vpisane v register dobaviteljev v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, in sicer za opravljanje dejavnosti »priprava za trg semena poljščin in zelenjadnic«. Dodelano seme, ki je že tretirano z insekticidi, se ne sme ponovno tretirati s tem sredstvom. Obvezni podatki, ki se navedejo na etiketah in dokumentih, ki spremljajo tretirano seme, so: ime FFS s katerim je bilo seme tretirano, ime aktivne snovi v FFS, standardni previdnostni stavki, ki so navedeni v navodilu za uporabo FFS, opozorila glede uporabe FFS oziroma tretiranega semena (iz odločbe o registraciji FFS), pri tretiranju semena je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda. Pri tretiranju semena in setvi tretiranega semena je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda.

Osebna varovalna oprema

  • Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja, ter polnjenju tretiranega semena v vreče morate uporabljati zaščitne rokavice. Pri rokovanju s tretiranim semenom morate uporabljati zaščitne rokavice.

Fitotoksičnost

Ob upoštevanju navodil za uporabo sredstvo ne bo negativno vplivalo na kalivost semena koruze.

Omejitev uporabe

Tretiranega semena se ne sme uporabljati za prehrano ljudi in živali ali za kakršnokoli drugo predelavo ali uporabo, ki ni v skladu z registrirano uporabo. Tretirano seme je treba pravilno posejati, da je v celoti pokrito z zemljo. S tretiranim semenom je treba ravnati tako, da ne pride v neposreden stik s čebelami, pticami, ribami in toplokrvnimi živalmi. Ob rokovanju s tretiranim semenom je obvezna uporaba rokavic. Pri tretiranju in setvi tretiranega semena se mora preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov. Sredstvo lahko uporabljajo izključno osebe, ki so v skladu s predpisi o semenskem materialu kmetijskih rastlin vpisane v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (pravne in fizične osebe, ki pripravljajo semenski material za trg), in ki izpolnjujejo vse zahteve v skladu s predpisi o fitofarmacevtskih sredstvih, imajo na razpolago ustrezne naprave za tretiranje semena ter usposobljene delavce.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Sredstvo MAXIM XL 035 FS se lahko meša z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi v obliki močljivih praškov ali tekočih formulacij nevtralne reakcije.

Količina vode

Okvirna poraba vode, ki je nujna za dobro oprijemljivost sredstva na površini koruznega zrna znaša: 37,5 – 125 mL vode na 50.000 zrn koruze. Mešanico sredstva in vode je treba porabiti v 24 urah. Če se uporabi več vode, je treba med celotnim postopkom nanašanja mešanico intenzivno mešati. Seme koruze se lahko razkužuje v aparatih za vlažno razkuževanje semena, ki so predhodno kalibrirani za uporabo sredstva MAXIM XL 035 FS.

Izjema so napake in opustitve.