You are here

Boxer

Zadnja posodobitev:
20.07.2020

Herbicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
34330-187/2013/2
Velikost pakiranja: 
1 L
10 L
Sestava: 
Kemijska družina
Tiokarbamati
Skupina a.s.: 
Grupa N
Formulacija: 
EC (koncentrat za emulzijo)
Način delovana: 
Sistemično
Rezidualno

Aktivna snov deluje na plevele v fazi kaljenja tako, da preide v rastlino preko rastnega tkiva poganjka in korenin. Glavni učinek sredstva je dosežen z vnosom preko koreninska vratu. Vnos prek korenin le delno vpliva na učinek. Pomembno je, da so pleveli v času škropljenja v fazi kalitve. Pripravka ne uporabljajte na zbiti setveni površini z velikimi grudami ali kepami, temveč samo na podlagi, ki je ustrezno pripravljena. Če pripravek BOXER poškropite na suho površino tal, bo ta začel delovati šele po prvih padavinah. Enakomerno pripravljena in zrahljana setvena površina ter dovolj visoka vlažnost omogočata hitro in dobro učinkovanje. Pripravek vsebuje aktivno snov prosulfokarb, ki spada med tiokarbamate. Boxer je selektivni herbicid za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela v ozimni pšenici, ozimnem ječmenu, krmnem grahu, krompirju, fižolu, čebuli in poru, ki deluje preko listov in preko korenin.

Čebula

Krmni grah

Krompir

Ozimna pšenica

Ozimni ječmen

Por

Stročji fižol

Opozorila

  • Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upoštevajo predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Osebna varovalna oprema

  • Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju rezervoarja ter med škropljenjem s traktorsko/nošeno škropilnico mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon, predpasnik, nitrilne rokavice, trpežno obutev oz. gumijaste škornje). Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi) in zaščitne rokavice.

Fitotoksičnost

Ob priporočeni uporabi sredstvo ne bo poškodovalo gojenih rastlin. V primeru, da na gojenih rastlinah pride do zmernega pojava fitotoksičnosti, je le-ta prehodnega značaja in postopoma izgine.

Priprava rezervarja za mešanico

Prepričajte se, da je škropilnica zares povsem čista. Skrbno izračunajte potrebno količino brozge, da vam ne bo ostajala. Sredstvo dobro pretresite in odmerjeno količino zlijte v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen s čisto vodo in med stalnim mešanjem dolijte še preostanek vode. Z mešanjem nadaljujte vse do porabe škropilne brozge.

Omejitev uporabe

Na isti površini se lahko sredstvo uporabi največ en krat v eni rastni dobi. Z navedenim sredstvom se lahko tretira samo z napravami na traktorski pogon. Preprečiti je treba zanašanje škropiva na sosednje gojene rastline. Sredstvo ni primerno za uporabo v nizkem stročjem fižolu. Z navedenim sredstvom se lahko tretira samo z napravami na traktorski pogon. Pri tretiranju uporabljajte 300-400 L vode/ha (3-4 L vode). Ne smemo ga uporabljati v mladi čebuli. S sredstvom se ne sme tretirati, če so rastline v stresni situaciji (tla zasičena za vodo, zmrzal, predvidene velike dnevne temperaturne spremembe). Preprečiti je treba vstop na sveže tretirane površine. Tretiranje s sredstvom lahko povzroči poznejši vznik, zmanjša začetno vitalnost rastlin in povzroči pojav zmerne prehodne fitotoksičnosti. V primeru nezadostne pokritosti semena lahko seme, ki bi prišlo v stik s herbicidom, propade. V primeru preoravanja posevkov ozimnih žit in krompirja ni priporočljivo sejati fižol 12 mesecev po tretiranju z a. s. prosulfokarb. V primeru propada posevkov ozimnih žit se lahko v jeseni takoj seje ozimno pšenico in ozimni ječmen. Spomladi se lahko sejejo brez preoravanja sončnice, koruzo, lan, jari oves, jari ječmen, jaro pšenico, jari grah jaro ogrščico in sojo. Spomladi se lahko sejejo po preoravanju korenje, solato, čebulo, sladkorno peso in krompir. V primeru propada nasada krompirja ali po spravilu pridelka krompirja, se lahko v jeseni seje ozimni oves, ozimni ječmen in ozimno pšenico.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

V ozimnih žitih je po vzniku možna tudi uporaba pripravka Boxer v odmerku 2,5-3 l/ha (25-30 ml/100 m²) v kombinaciji s pripravkom na osnovi 20 % triasulfurona v odmerku 30-40 g/ha (0,3-04 g/100 m²) pripravka (Logran 20 WG), kar poveča učinkovitost pri zatiranju nekaterih plevelov. V krompirju se pripravek lahko meša s pripravki na osnovi pendimetalina, metribuzina, fluorokloridona in flufenaceta. O mešanju z drugimi pripravki se posvetujte z našimi svetovalci na terenu.

Količina vode

200-400 L/ha (2-4 L vode/100m2).

Manjše uporabe

Učinkovitost in fitotoksičnost fitofarmacevtskega sredstva BOXER pri uporabi na spodaj navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva BOXER na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik. Te uporabe so:

Sredstvo BOXER se uporablja kot selektivni herbicid za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela:
- v korenju in peteršilju za pridelavo korena v odmerku 3-5 L/ha, zgodaj po vzniku, ko imata korenje in peteršilj 2-4 v celoti razvite liste (BBCH 12-14). V primeru presajanja peteršilja se tretira 7 dni po presajanju;

- v gomoljni in stebelni (belušni) zeleni v odmerku 3-4 L/ha, zgodaj po vzniku, ko ima zelena 2-4 v celoti razvite liste (BBCH 12-14). V primeru presajanja zelene se tretira 7 dni po presajanju;- v česnu in šalotki v odmerku 5 L/ha, zgodaj po vzniku, ko imata česen in šalotka 2-4 v celoti razvite liste (BBCH 12-14). Priporoča se, da se sredstvo uporablja na površinah z
večjo zapleveljenostjo;

- v grahu, čičeriki in leči v odmerku 5 L/ha, pred vznikom. Zagotoviti je treba dobro pokritost semena, ker lahko nezadostno pokrito seme, ki bi prišlo v stik s herbicidom, propade;
- v maku v odmerku 5 L/ha, pred vznikom. Zagotoviti je treba dobro pokritost semena, ker lahko nezadostno pokrito seme, ki bi prišlo v stik s herbicidom, propade;
- v rži in tritikali v odmerku 5 L/ha:

a) pred vznikom žit, vendar samo, če je zagotovljena dobra pokritost semena (globina setve najmanj 3 cm), ker lahko nezadostno pokrito seme, ki bi prišlo v stik s herbicidom, propade;
b) po vzniku žit, najpozneje do začetka razraščanja (BBCH 21).

Izjema so napake in opustitve.