You are here

Share page with AddThis

Pergado MZ

Zadnja posodobitev:
26.07.2019

Fungicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
U34330-39/2014/8
Velikost pakiranja: 
1 Kg
Sestava: 
Kemijska družina
CAA
Ditiokarbamati
Skupina a.s.: 
Grupa H5 (Mandipropamid)
Večstransko (Mankozeb)
Formulacija: 
WG (močljiva zrnca)
Način delovana: 
Sistemično
Kontaktno
Preventivno

Za zatiranje bolezni, ki jih povzročajo glive plesnivke na krompirju, paradižniku, solati in trti. Kombinirani fungicid s translaminarnim in dotikalnim delovanjem. Mandipropamid in mankozeb sta dopolnjujoči se aktivni snovi združeni v fungicidu Pergado MZ, ki skupaj zagotavljata varstvo pred širokim spektrom bolezni. Mandipropamid dobro deluje na številne patogene iz reda plesnivk (Oomycetes). Aktivna snov manipropamid se takoj po aplikaciji deponira v voščene obloge na površju rastline in se takoj posuši tako, da je dež ne more več izprati. Po prehodu v listno tkivo ima dobro translaminarno delovanje in s tem zaščiti tudi drugo - spodnjo stran listov. Mandipropamid deluje preventivno tako, da preprečuje kalitev zoospor in sporangijev ter v inkubacijski dobi zavira rast micelija, tvorbo haustorijev ter zavira sporulacijo, kar mu daje zmerno kurativno delovanje. Mankozeb je preventivni kontaktni fungicid, ki s površinskim delovanjem preprečuje kalitev spor. Poleg delovanja na patogene plesnivke zagotavlja varstvo pred širšim spektrom rastlinskih bolezni. Če sredstvo uporabimo po nastanku okužbe pa aktivna snov ustavi rast micelija in haustorijev glive. Aktivna snov mankozeb, dopolni preventivno delovanje.

Krompir

Namizno grozdje

Paradižnik

Solata

Vinsko grozdje

Opozorila

  • Uporaba sredstva se priporoča v preventivnih programih varstva rastlin v časovnih presledkih, prilagojenih glede na pritisk bolezni. Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda oziroma 10 m od meje brega voda 2. reda pri tretiranju paradižnika, kumar, dinj in trte ter 5 m od meje brega voda 2. reda pri tretiranju krompirja in solate.

Osebna varovalna oprema

  • Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja, med škropljenjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico/pršilnikom ter ročno oprtno škropilnico za ciljne površine, ki so visoko/nizko nad tlemi, morate uporabljati zaščitne rokavice in primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon). Pri stiku s tretiranimi rastlinami morate uporabljati primerno delovno obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge hlače) in zaščitne rokavice.

Fitotoksičnost

Če se sredstvo uporablja v predpisanih odmerkih in na ustrezen način, ne bo fitotoksično za gojene rastline, za katere je registrirano.

Priprava rezervarja za mešanico

Odmerjeno količino sredstva vsujte v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen s čisto vodo. Ob stalnem mešanju rezervoar dopolnite z vodo. Škropivo morate mešati tudi med tretiranjem.

Omejitev uporabe

Sredstvo je dovoljeno uporabljati le na prostem. Uporaba sredstva se priporoča v preventivnih programih varstva rastlin, v predpisanih časovnih presledkih, prilagojenih pritisku bolezni. Na pridelanem namiznem grozdju so možni vidni ostanki sredstva

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Sredstvo lahko mešate z drugimi pripravki, ki imajo dovoljenje za uporabo na zgoraj navedenih gojenih rastlinah. O mešanju z drugimi sredstvi se posvetujte z našimi svetovalci na terenu.

ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Aktivna snov mandipropamid pripada skupini CAAfungicidov (amidi karboksilne kisline). Priporočena raba fungicida PERGADO MZ je v izmenjalnih tretiranjih s fungicidi, ki ne pripadajo skupini CAA-fungicidov. Opraviti je možno 2 zaporedni (blok) tretiranji s fungicidom PERGADO MZ izmenjalno z blokom tretiranj s fungicidi z drugačnim načinom delovanja. V eni rastni dobi naj tretiranja s fungicidom PERGADO MZ ali s fungicidom iz skupine CAA-fungicidov ne presegajo 1/2 vseh tretiranj, ob upoštevanju največjega dovoljenega števila tretiranj v eni rastni sezoni za posamezne gojene rastline.

Izjema so napake in opustitve.