Predstavitev OptiTech Kluba

Pravila delovanja kluba OptiTech (v nadaljevanju OTK)

Osnovni namen OTK  je združevati napredno misleče pridelovalce, zagotavljati  svetovanje ter podporo pri uvajanju modernih pristopov in tehnologij, ki prinašajo višji nivo pridelave, ozaveščati o pomenu varne rabe fitofarmacevtskih sredstev in varovanju okolja, nuditi posebne ugodnosti v primeru nakupa proizvodov družbe Syngenta in drugo.

Član OTK lahko postane le polnoletna fizična oseba, ki je nosilec kmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu oziroma ima opravljen izpit v skladu s Pravilnikom o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja iz fitomedicine ter na svojem kmetijskem gospodarstvu uporablja proizvode družbe Syngenta. Član OTK lahko postane tisti, ki v pristopni izjavi potrdi, da njegov letni nakup FFS, semen hibridov koruze in semen hibridnega ječmena znaša najmanj 500 eur.  

Kot član OTK se šteje samo tisti, ki je ustrezno izpolnjeno pristopno izjavo predal predstavnikom Syngenta Agro d.o.o.  ali pa ustrezno izpolnjeno pristopno izjavo poslal na naslov: Syngenta Agro d.o.o., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana. Syngenta Agro d. o. o. ob prejemu pristopne izjave članu dodeli člansko številko. Članska številka je družinska. To pomeni, da jo lahko uporabljajo tudi ostali družinski člani kmetijskega gospodarstva. Članstvo v OTK se lahko uveljavlja le na območju Republike Slovenije. Vsak član OTK je dolžan takoj obvestiti Syngento Agro d. o. o. o morebitnih spremembah osebnih podatkov, navedenih v pristopni izjavi.

Z izpolnitvijo in podpisom pristopne izjave v članstvo OTK član potrjuje, da se strinja z načinom in pravili delovanja OTK. Član se strinja, da lahko OTK podatke o svojih članih obdeluje v svojih zbirkah in jih uporablja brez omejitev za potrebe delovanja OTK tudi izven meja Republike Slovenije 10 let od podpisa pristopne izjave oz. do pisnega preklica članstva.

Vsak član lahko kadar koli izstopi iz OTK tako, da o tem pisno obvesti Syngento Agro d. o. o.

Syngenta Agro d. o. o. lahko v primeru zlorabe v vsakem trenutku po lastni presoji brez obrazložitve prekine članstvo ter prekliče vse pridobljene ugodnosti člana. Razlogi za prekinitev članstva so lahko zloraba članske številke in morebitnih programov ugodnosti s strani člana z namenom pridobivanja koristi, do katerih član ni upravičen, kriminalna dejanja ali nemoralna in neetična dejanja.

Syngenta Agro d. o. o. si pridržuje pravico spreminjanja in dopolnjevanja pravil OTK ter aktivnosti in programa ugodnosti OTK, o čemer bodo vsi člani pravočasno obveščeni z objavo na spletni strani.

Syngenta Agro d. o. o. obvešča člane o dejavnostih OTK po navadni pošti, elektronski pošti, s sporočili SMS, po telefonu in po spletu glede na željo člana.

Aktivnosti kluba OptiTech (v nadaljevanju OTK)

  • Strokovna agronomska svetovalna služba.
  • Brezplačna izobraževanja:  zimska OptiTech predavanja,  OptiTech dnevi polja.
  • Strokovno svetovanje preko direktne pošte, SMS sporočil, e-pošte.
  • Obveščanje o predpisih in zakonih, ki urejajo varstvo rastlin.
  • Popusti zvestobe - članu, ki na svoji kmetiji uporablja proizvode družbe Syngenta pripada popust za zvestobo, opredeljen v ugodnostih za člane OTK za posamezno pridelovalno sezono.

Vrednostni kuponi za člane kluba OptiTech (v nadaljevanju OTK) v letu 2023

Člani OTK so deležni popusta za zvestobo v obliki vrednostnega kupona za nakup proizvodov družbe Syngenta Agro d. o. o. Do 5. 10. 2023 nam pošljete kopije računov za fitofarmacevtska sredstva, seme hibridov ječmena in seme hibridov koruze družbe Syngenta, ki ste jih kupili v letu 2023. Računi morajo vsebovati ime, priimek in naslov člana/ice kluba OptiTech. Prosimo vas, da na kopijah računa zatemnite oz. zakrijete konkurenčne proizvode in hibride. Na računu naj bodo vidni le proizvodi podjetja Syngenta Agro d.o.o.

Članu kluba OptiTech pripada na skupno vrednost nakupov popust za zvestobo, ki se obračuna na osnovi povprečnih maloprodajnih cen brez DDV-ja in lestvice, ki je določena. Upoštevali bomo le račune, ki bodo prispeli do predpisanega roka.

Popust za zvestobo vam bomo izplačali v obliki bona zvestobe, ki Vam ga bomo poslali do 30. 10. 2023. Vrednostni kuponi so unovčljiv v prodajalnah, navedenih na hrbtni strani bona do 30. 11. 2023. Kuponi so unovčljivi ob enkratnem nakupu proizvodov podjetja Syngenta Agro d. o. o. Popust je možno uveljavljati le na način in pod pogoji, ki so navedenimi na hrbtni strani vsakega kupona.

Za vse dodatne informacije kontaktirajte prodajne predstavnike našega podjetja.