Strune

Koruza
Zadržuje populacije talnih škodljivcev pod ekonomskim pragom

Agriotes spp.

Strune so polifagni škodljivci, ki kot ličinke večji del svojega življenja preživijo v tleh. Prehranjujejo se z objedanjem korenin in drugih podzemnih delov rastlin, posledica česar so nepopolni sklopi in slabša kondicija posevkov. Velikokrat so pridelovalci prisiljeni v ponovno setev ali pa se odločajo za dosejavanje v obstoječe, razredčene posevke. V pridelavi krompirja in korenovk strune izjedanjo gomolje in korene ter tako močno zmanjšujejo tržno vrednost pridelkov.

Na osnovi monitoringa, ki smo ga izvajali v preteklih letih na vseh kmetijsko intenzivnejših območjih Slovenije, lahko zaključimo, da je številčnost populacij v naših poljedelskih tleh na visokem nivoju. Po naših izkušnjah so populacije strun v tleh na nekaterih parcelah zaskrbljujoče, tudi 30 – 50 strun/m2 (če upoštevamo, da je kritično število, pri katerem že lahko pričakujemo prve škode, 1 – 3 strune/m2).

Dejstvo je, da populacije strun v Sloveniji (in tudi drugje) naraščajo. Zato je smiselno in upravičeno nameniti več pozornosti reševanju problematike talnih škodljivcev in si tako zagotoviti čim boljše rezultate pridelave.

Žal teh škodljivcev ni mogoče zatreti zgolj z enkratno uporabo insekticida, temveč se je reševanja potrebno lotiti celostno in na dolgi rok. Varstvo pred strunami je običajno omejeno samo na poljščine, ki jih strune močneje prizadenejo (npr. krompir in koruza); vedeti pa se moramo, da lahko strune naredijo veliko škodo tudi na drugih kulturah, ki si sledijo v kolobarju (npr. žitih).

Pri zagotavljanju zmanjševanja škode zaradi strun je pomembno upoštevati in izvajati vse agrotehnične ukrepe, ki vodijo do znižanja populacije pod prag škodljivosti: načrtovati dovolj širok kolobar, v kolobar vključevati rastline iz družine križnic (biofumigacija), čim pogosteje obdelovati tla, zatirati plevele (ki so osnovna hrana strun), se izogibati preoravanju travnih površin za pridelavo koruze in krompirja ter uporabljati talne insekticide v kulturah, kjer je to dovoljeno.

Priporočeno varstvo
Na zmanjševanje številčnosti strun pozitivno vplivamo z mehanično obdelavo tal; setvijo kultur, kot so ajda, lan, konoplja, proso in grah; uporabo mineralnih gnojil, ki razvijejo amonijak in z vsemi pridelovalnimi ukrepi, ki pozitivno vplivajo na hitrejši razvoj rastlin…

Dejstvo je, da problem strun v Sloveniji in tudi drugje po svetu narašča. Treba se je zavedati, da se tega problema ne da rešiti v kratkem času z enkratnimi ukrepi, ampak se ga je treba lotiti celostno in na dolgi rok. Cilj usmerjenih agrotehničnih ukrepov, izmed katerih je eden najpomembnejših uporaba talnega insekticida, je dolgoročno znižanje populacije pod prag škodljivosti. Škode, ki jih povzročajo strune, lahko občutno zmanjšamo z uporabo talnega insekticida obliki granulate Force 1,5 G v odmerku 7 kg/ha.