You are here

Share page with AddThis

Banvel 480 SL

Zadnja posodobitev:
20.07.2020

Herbicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
U34330-170/2013/4
Velikost pakiranja: 
250 ml
1 L
Sestava: 
Kemijska družina
Benzojske kisline
Skupina a.s.: 
Grupa O
Formulacija: 
SL (vodotopni koncentrat)
Način delovana: 
Sistemično

Namenjen za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega plevela v koruzi, sirku, na strniščih ter nekmetijskih travnih površinah. Aktivna snov se v rastlino vpija preko listov, delno pa tudi preko korenin. V rastlini se premešča tako navzdol proti koreninam, kot navzgor proti rastnim vršičkom. Najboljše rezultate dosežete, ko so pleveli v razvojni fazi 2 - 6 listov, listna rozeta pa ni večja od 5 cm. Pleveli morajo biti v fazi intenzivne rasti.

Koruza

Sirek

Strnišče

Opozorila

  • Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda oziroma 5 m od meje brega voda 2. reda.

Osebna varovalna oprema

  • Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju rezervoarja in med tretiranjem mora delavec nositi rokavice, delovni kombinezon, trpežno obutev, pokrivalo ter zaščito za oči/obraz.

Fitotoksičnost

Sredstvo je fitotoksično za vse širokolistne posevke. Na koruzi in sirku so možni pojavi fitotoksičnosti, značilni za sintetične auksine (rumenenje listov, zvijanje stebel, zastoj v rasti). Znaki se običajno pojavijo, če tretiranju sledi obdobje hladnega vremena. Optimalna temperatura zraka v času tretiranja je od 10 do 25 °C. Običajno so ti znaki začasni in nimajo vpliva na pridelek.

Priprava rezervarja za mešanico

V rezervoar škropilnice, ki je do polovice predvidene količine napolnjen z vodo, vlijte potrebno količino sredstva Banvel 480 S. Nato ob stalnem mešanju škropilnico dopolnite s preostalo količino vode. Mešalo mora biti vključeno tudi ves čas tretiranja. Po tretiranju rezervoar škropilnice popolnoma izpraznite in temeljito sperite s čisto vodo.

Omejitev uporabe

K uporabi na nekmetijskih površinah: na istem zemljišču se lahko s sredstvom tretira največ enkrat v eni rastni sezoni. Uporaba na strniščih je dovoljena samo v primeru, če na tretiranih površinah isto leto ne boste več sejali ali sadili. Ne smete tretirati, če obstaja nevarnost, da bo sredstvo zanašalo na sosednje kulture. Ne tretirajte pri temperaturah, višjih od +28 °C. Uporaba sredstva ni dovoljena pri pridelavi semenske koruze. Pri temperaturah pod 0 °C sredstvo lahko kristalizira, a se s segrevanjem spet utekočini brez škodljivih posledic. S sredstvom se lahko na istem zemljišču v koruzi in sirku tretira enkrat v eni rastni sezoni. S sredstvom lahko na istem zemljišču v koruzi in sirku tretiramo enkrat v eni rastni sezoni. Zaradi zmanjšanja tveganja za površinski odtok FFS ali odtok preko drenažnih sistemov, se priporoča tretiranje v obdobju, ko je predvideno daljše obdobje brez padavin. V primeru tretiranja z navedenim pripravkom v parkih, na zelenicah in športnih terenih, je iz vidika varovanja zdravja ljudi treba označiti tretirano območje (npr. s trakovi za označevanje) in onemogočiti dostop nanj v času tretiranja in dokler se škropivo ne posuši. O tretiranju površin, kjer raste ambrozija, in ki mejijo na območja vrtcev, šol, domov za ostarele ali bolnišnic, je treba predhodno obvestiti te institucije ter jih opozoriti naj se v času tretiranja ne zadržujejo na prostem več kot je nujno potrebno in naj v času tretiranja okna zaprejo in prostorov ne zračijo. Poleg tega naj ne vstopajo na tretirane površine, dokler se škropivo ne posuši. Pri rokovanju s koncentriranim pripravkom, mešanju škropilne brozge, polnjenju rezervoarja in med tretiranjem mora delavec nositi rokavice, delovni kombinezon, trpežno obutev, pokrivalo ter zaščito za oči/obraz.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Sredstvo lahko mešate z drugimi herbicidi, ki imajo dovoljenje za uporabo na zgoraj navedenih gojenih rastlinah. O mešanju z drugimi pripravki se posvetujte z našimi svetovalci na terenu. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje pipravkov.

Količina vode

200-400 l/ha

Manjše uporabe

Učinkovitost in fitotoksičnost FFS BANVEL 480 S pri uporabi na spodaj navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS BANVEL 480 S na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik. Ta uporaba je:

- na površinah za vzgojo travne ruše v odmerku 0,75 L/ha (7,5 ml/100 m2) ob porabi vode 200-400 L/ha. za uspešno zatiranje enoletnega plevela se tretira takrat, ko je le-ta visok 15 cm (ima 2-4 prave liste), za zatiranje večletnega plevela pa takrat, ko je le-ta v polni vegetaciji.

- na zatravljenih nekmetijskih površinah (brežine avtocest, železnice, 1,5 m pas ob regionalnih cestah, urbane površine, ki vključujejo parke, zelenice in športne terene, ter druge) za zatiranje pelinolistne in drugih vrst ambrozije (Ambrosia sp.) v odmerku 0,5- 1,0 L/ha (5-10 ml na 100 m2). Zatiranje je uspešno, ko je plevel visok največ 15 cm, oziroma je v polni vegetaciji.

POSEBNA OMEJITEV VELJAVNOSTI REGISTRACIJE: Registracija za manjše uporabe na zatravljenih nekmetijskih površinah, kot so urbane površine, ki vključujejo parke, zelenice in športne terene, ter druge, velja do 1.10.2018, razen za brežine avtocest, železnic ter 1,5 m pas ob regionalnih cestah, ki velja do poteka veljavnosti te odločbe.

Izjema so napake in opustitve.