You are here

Banvel 480 SL

Zadnja posodobitev:
17.01.2018

Herbicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
U34330-170/2013/4
Velikost pakiranja: 
250 ml
1 L
Sestava: 
Kemijska družina
Benzojske kisline
Skupina a.s.: 
Grupa O
Formulacija: 
SL (vodotopni koncentrat)
Način delovana: 
Sistemično

Namenjen za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega plevela v koruzi, sirku, na strniščih ter nekmetijskih travnih površinah. Aktivna snov se v rastlino vpija preko listov, delno pa tudi preko korenin. V rastlini se premešča tako navzdol proti koreninam, kot navzgor proti rastnim vršičkom. Najboljše rezultate dosežete, ko so pleveli v razvojni fazi 2 - 6 listov, listna rozeta pa ni večja od 5 cm. Pleveli morajo biti v fazi intenzivne rasti.

Koruza

Ne kmetijske travne površine

Sirek

Strnišče

Opozorila

  • Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda oziroma 5 m od meje brega voda 2. reda.

Osebna varovalna oprema

  • Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju rezervoarja in med tretiranjem mora delavec nositi rokavice, delovni kombinezon, trpežno obutev, pokrivalo ter zaščito za oči/obraz.

Fitotoksičnost

Sredstvo je fitotoksično za vse širokolistne posevke. Na koruzi in sirku so možni pojavi fitotoksičnosti, značilni za sintetične auksine (rumenenje listov, zvijanje stebel, zastoj v rasti). Znaki se običajno pojavijo, če tretiranju sledi obdobje hladnega vremena. Optimalna temperatura zraka v času tretiranja je od 10 do 25 °C. Običajno so ti znaki začasni in nimajo vpliva na pridelek.

Priprava rezervarja za mešanico

V rezervoar škropilnice, ki je do polovice predvidene količine napolnjen z vodo, vlijte potrebno količino sredstva Banvel 480 S. Nato ob stalnem mešanju škropilnico dopolnite s preostalo količino vode. Mešalo mora biti vključeno tudi ves čas tretiranja. Po tretiranju rezervoar škropilnice popolnoma izpraznite in temeljito sperite s čisto vodo.

Omejitev uporabe

K uporabi na nekmetijskih površinah: na istem zemljišču se lahko s sredstvom tretira največ enkrat v eni rastni sezoni. Uporaba na strniščih je dovoljena samo v primeru, če na tretiranih površinah isto leto ne boste več sejali ali sadili. Ne smete tretirati, če obstaja nevarnost, da bo sredstvo zanašalo na sosednje kulture. Ne tretirajte pri temperaturah, višjih od +28 °C. Uporaba sredstva ni dovoljena pri pridelavi semenske koruze. Pri temperaturah pod 0 °C sredstvo lahko kristalizira, a se s segrevanjem spet utekočini brez škodljivih posledic. S sredstvom se lahko na istem zemljišču v koruzi in sirku tretira enkrat v eni rastni sezoni. S sredstvom lahko na istem zemljišču v koruzi in sirku tretiramo enkrat v eni rastni sezoni. Zaradi zmanjšanja tveganja za površinski odtok FFS ali odtok preko drenažnih sistemov, se priporoča tretiranje v obdobju, ko je predvideno daljše obdobje brez padavin. V primeru tretiranja z navedenim pripravkom v parkih, na zelenicah in športnih terenih, je iz vidika varovanja zdravja ljudi treba označiti tretirano območje (npr. s trakovi za označevanje) in onemogočiti dostop nanj v času tretiranja in dokler se škropivo ne posuši. O tretiranju površin, kjer raste ambrozija, in ki mejijo na območja vrtcev, šol, domov za ostarele ali bolnišnic, je treba predhodno obvestiti te institucije ter jih opozoriti naj se v času tretiranja ne zadržujejo na prostem več kot je nujno potrebno in naj v času tretiranja okna zaprejo in prostorov ne zračijo. Poleg tega naj ne vstopajo na tretirane površine, dokler se škropivo ne posuši. Pri rokovanju s koncentriranim pripravkom, mešanju škropilne brozge, polnjenju rezervoarja in med tretiranjem mora delavec nositi rokavice, delovni kombinezon, trpežno obutev, pokrivalo ter zaščito za oči/obraz.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Sredstvo lahko mešate z drugimi herbicidi, ki imajo dovoljenje za uporabo na zgoraj navedenih gojenih rastlinah. O mešanju z drugimi pripravki se posvetujte z našimi svetovalci na terenu. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje pipravkov.

Količina vode

200-400 l/ha

Manjše uporabe

Manjše uporabe se navedejo na ločenem delu etikete z navodilom za uporabo, pri čemer se na etiketo navede opozorilo: »Učinkovitost in fitotoksičnost FFS BANVEL 480 S pri uporabi na spodaj navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS BANVEL 480 S na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«

Ta uporaba je:
- na zatravljenih nekmetijskih površinah (brežine avtocest, železnice, 1,5 m pas ob regionalnih cestah, urbane površine, ki vključujejo parke, zelenice in športne terene, ter druge) za zatiranje pelinolistne in drugih vrst ambrozije (Ambrosia sp.) v odmerku 0,5 - 1,0 L/ha (5-10 ml na 100 m2). Zatiranje je uspešno, ko je plevel visok največ 15 cm, oziroma je v polni vegetaciji.

Izjema so napake in opustitve.