You are here

Pogoji

Družba Syngenta Syngenta Agro d. o. o. (»Syngenta«) ima spletno stran www.syngenta.si (»Site«), na kateri daje splošne informacije o družbi Syngenta in njenih izdelkih ter storitvah. To spletno stran lahko uporabljate pod pogojem, da se držite teh pogojev.

Vaše strinjanje s temi pogoji

Prosimo vas, da si vzamete par minut in si pozorno preberete te pogoje. S pristopanjem Site-u in njegovo uporabo se strinjate, da boste spoštovali te pogoje in, da boste z njimi zavezani. Če se ne strinjate s tem, da te pogoje spoštujete in, da ste z njimi zavezani, temu Site-u ne morete pristopiti, ga uporabljati niti prevzemati materiale iz njega.

Ti pogoji se lahko spremenijo

Družba Syngenta si pridržuje pravico do posodabljanja in spreminjanja teh pogojev v katerem koli trenutku ter brez predhodnega obvestila. Družba Syngenta le-to bo naredila z objavljanjem posodobljene ali spremenjene različice teh pogojev na tem Site-u. Če ta Site uporabljate po njegovi spremembi, strinjate se, da boste spoštovali revidirane pogoje in, da boste z njimi zavezani. Zaradi tega vam svetujemo, da te pogoje preberete vsakič, ko uporabljate ta Site.

Izjava o zasebnosti

Družba Syngenta se zavezuje, da bo spoštovala osebno zasebnosti posameznikov, ki uporabljajo ta Site. Izjava o zasebnosti objavljena na temu Site-u opisuje politike in prakso družbe Syngenta, ki trenutno veljajo  glede osebnih informacij, ki jih družba Syngenta pridobiva preko tega Site-a.

Izjava o zasebnosti je sestavni del teh pogojev. Ko daste svoje soglasje za zavezovanje s temi pogoji, dajete svoje soglasje za pridobivanje, uporabo in odkrivanje svojih osebnih informacij v skladu z izjavo o zasebnosti na tem Site-u. Prosimo vas, da si vzamete par minut in, da si to preberete.

Uporabniška imena, gesla in varnost

Katero koli uporabniško ime in geslo za ta Site, ki ste ga dobili ali izbrali, so namenjeni za vašo osebno uporabo ter jih ne sme uporabljati nobeden drug (vključno z drugimi zaposlenimi ali zastopniki vaše družbe). Vi in vaša družba ste v celoti odgovorni za ohranjanje zaupnosti svojega uporabniškega imena ter gesla. Nadalje, vi in vaša družba ste v celoti odgovorni za vse aktivnosti, ki se na tem Site-u odvijajo pod vašim uporabniškim imenom ter geslom, ne glede na to ali ste vi ali vaša družba odobrili te aktivnosti ali uporabo vašega gesla ali ne. Vi in vaša družba morate takoj obvestiti družbo Syngenta o vsaki nepooblaščeni uporabi svojega uporabniškega imena ter gesla ali kakršni koli drugi kršitvi varnosti, za katero ste izvedeli ali na katero sumite.

Posodabljanje uporabniških podatkov

Vi ali vaša družba morate nujno obvestiti družbo Syngenta, če se katera koli informacija, ki ste jo ponudili v okviru postopka registracije (»uporabniške informacije«), spremeni ali, če vi ali vaša družba dojamete, da  katera koli uporabniška informacija ni točna ali je nepopolna.    

Ne glede na zavezanost vas ali vaše družbe na dajanje posodobljenih uporabniških informacij družbi  Syngenta, Syngenta ima pravico zanašati se na uporabniške informacije, ki ste jih vi ali vaša družba predhodno dali, vse dokler vi ali vaša družba družbi Syngenta ne dostavite posodobljene uporabniške informacije. Nadalje se vi in vaša družba strinjate, da družba Syngenta lahko pošilja obvestila, ki so povezana s temi pogoji ali s tem Site-om, preko e-pošte, uporabljajoč najnovejši e-poštni naslov, ki ste ga vi ali vaša družba dostavili družbi Syngenta.

Če prenehate biti uslužbenec ali pooblaščeni zastopnik svoje družbe, ali prenehate biti pooblaščeni s strani svoje družbe za uporabo tega Site-a, vaša družba mora o tem nujno obvestiti družbo Syngenta in ne boste več pooblaščeni za uporabo tega Site-a.

Med vami in vašo družbo ter družbo Syngenta, Syngenta ima edino in izključno lastninsko pravico nad  vsemi pravicami, lastništvom ter interesi v in na ta Site, vključno, vendar ne omejujoč se na dizajn, značilnosti, funkcionalnost, navigacijo, vsebino ter »videz in občutek« tega Site-a, in vse podatke pridobljene preko tega Sajta, vključno, vendar ne omejujoč se na vse pravice intelektualne lastnine, ki so povezane s prej navedenim, kot vse avtorske pravice, patente, blagovne žige, poslovne skrivnosti ter know-how.

Pravica do spremembe Site-a

Družba Syngenta si pridržuje pravico do spremembe vsebine in funkcionalnosti tega Site-a na kakršen koli način, ali, da omeji dostop do tega Site-a, ali, da ukine ta Site, v katerem koli trenutku, iz kakršnega koli razloga, brez predhodnega obvestila, in na nikakršen način ne bo odgovorno do vas ali vaše družbe za možne posledice takšnih sprememb ali ukinitev.

Obvestilo o avtorskih pravicah in omejena licenca

Vse, kar vidite in slišite na tem Site-u (»Vsebina«), vključno z, na primer, vsem besedilom, fotografijami, ilustracijami, grafičnimi prikazi, avdio posnetki, video posnetki in avdio-video posnetki, je zaščiteno z avtorskimi pravicami.

Dana vam je ne ekskluzivna licenca za Vsebino, vendar ob uporabi naslednjih omejitev:

Lahko prevzamete, shranite, natisnete, kopirate in delite Vsebino iz tega Site-a pod pogojem, da:

  1. vsebino uporabljate samo v nekomercialne namene ali za izboljšanje svojih poslovnih dogovorov z družbo Syngenta;
  2. kateri koli del Vsebine objavljate samo na neki drugi spletni strani ali na nekem drugem mediju v podobnem kontekstu kote je le-ta prezentiran na tem Site-u;
  3. Vsebino pripišete družbi Syngenta;
  4. Vsebine na kakršen koli način ne menjate ali brišete ali menjate katero koli obvestilo o avtorskih pravicah ali blagovnem žigu ali obvestilo o zaupnosti.

Razen, če je zgoraj izrecno navedeno, ne smete kopirati, prevzemati, tiskati, objavljati, prikazovati, opravljati, distribuirati, pošiljati, prenašati, prevajati, menjati, dodajati, posodabljati, kompilirati, skrajševati ali na kakršen koli način menjati ali prilagajati Vsebine tega Site-a, deloma ali v celoti, brez predhodne pisne odobritve družbe Syngenta.

Razen, če je zgoraj izrecno navedeno, na vas se ne prenaša nikakršna pravica, lastništvo ali interes v prevzeti Vsebini, ko vsebino prevzemate iz tega Site-a. Razen za omejeno, ne ekskluzivne licence, ki se dodeli izrecno, kot je navedeno zgoraj, nič, kar ti pogoji in ta Site vsebujejo, ne velja kot dajanje licence ali kakršne koli druge pravice na podlagi katerih koli avtorskih pravic, blagovnega žiga, patenta ali neke druge pravice intelektualne lastnine družbe Syngenta ali neke tretje strani.

Obvestilo o blagovnem žigu

Vsi blagovni žigi, storitveni žigi in logotipi, ki so prikazani na tem Site-u (»Blagovni žigi«) so registrirani in neregistrirani blagovni žigi družbe Syngenta, nekatere izmed njenih povezanih družb ali tretjih strani, ki so družbi Syngenta ali neki njeni povezani družbi dale licenco za njihove robne žige.

Razen, če je izrecno navedeno v teh pogojih, ne smete razmnoževati, prikazovati ali na drug način uporabljati kateri koli Blagovni žig brez predhodne pisne odobritve družbe Syngenta.

Neželene ideje

Družba Syngenta pozdravlja vaše komentarje in povratne informacije v zvezi tega Site-a. Vse informacije in materiali, ki so družbi Syngenta predloženi preko tega Site-a, kot so kakršni koli komentarji, povratne informacije, ideje, vprašanja, dizajn, podatki ali podobno, se bodo upoštevali kot ne zaupni in nezaščiteni. Zaradi tega vas prosimo, da nam ne pošiljate kakršnih koli informacij ali materialov, ki nam jih ne želite odstopiti, vključno, vendar ne omejujoč se na vse zaupne informacije in vse originalne kreativne materiale.

S pošiljanjem kakršne koli komunikacije in/ali materiala družbi Syngenta preko tega Site-a, družbi Syngenta brezplačno odstopate vse pravice, lastništvo in interes po celem svetu v vseh avtorskih pravicah ter ostalih pravicah intelektualne lastnine v informacijah in/ali materialih, ki jih dostavite družbi Syngenta. Družba Syngenta ima pravico, da vse informacije in/ali materiale, ki jih predložite preko tega Site-a, ter vse ideje, zamisli, know-how ali tehnike, ki jih te informacije in/ali materiali vsebujejo, uporablja v kakršne koli namene, vključno, vendar ne omejujoč se na razvoj, proizvodnjo ter marketing izdelka z uporabo teh informacij ali materialov, brez kakršnih koli omejitev in nadomestila vama.

Vendar, kakršnih koli informacij ali materialov, ki jih predložite preko tega Site-a, družba Syngenta ne bo uporabljala na način, ki krši merodajne zakone o zasebnosti. Družba Syngenta še posebej ne bo odkrivala vašega imena ali na neki drug način naznanjala dejstva, da ste nam dostavili informacije ali materiale, razen: (a) če dobimo vašo odobritev za uporabo vašega imena: (b) če vas prej obvestimo, da materiali ali druge informacije, ki jih predložite skozi določeni del tega Site-a, bodo objavljeni ali na neki drug način uporabljeni ob navajanju vašega imena; ali (c) če je tako predpisano z zakonom.

Vi nosite odgovornosti za vso komunikacijo, ki je predložena preko tega Site-a, vključno, vendar ne omejujoč se na resničnost in točnost le-te.

Prosimo vas, da v mislih imate, da vse, kar predložite (na primer preko našega kontaktnega obrazca) nima nikakršnega zavezujočega učinka za družbo Syngenta. Zato se računi, opomini in podobno morajo pošiljati izključno na naslove, ki so navedeni v določeni pogodbi.

Informacije iz tretjih strani

Nekatere informacije, članki in drugi materiali, ki so dostopni preko tega Site-a so družbi Syngenta dale neke tretje strani. Vir teh materialov iz tretjih strani je naveden, kjer koli je to izvedljivo. Ti materiali iz tretjih strani se dajo izključno zaradi vašega interesa in ugodnosti. Družba Syngenta ne garantira niti ne izjavlja, da so ti materiali ažurni, točni, popolni ali zanesljivi. Družba Syngenta ne sprejema nikakršne odgovornosti za uporabljanje informacij iz tretjih strani v kakršne koli namene.

Povezave na druga spletna mesta Syngenta

Ta Site vsebuje hiperpovezave na druga spletna mesta, katere upravlja družba Syngenta ali drugi subjekti družbe  Syngenta (»Druga spletna mesta  Syngenta«). Ta Druga spletna mesta Syngenta so ločena in zasebna spletna mesta. Vsako ima svoj namen. Zato se na vsa Druga spletna mesta Syngenta uporabljajo njihovi lastni pogoji uporabe in njihove lastne izjave o zasebnosti. Če preko povezav na tem Site-u pristopate Drugim spletnim mestom Syngenta, prosimo vas, da si vzamete par minut in si preberete pogoje uporabe in izjavo o zasebnosti, ki so objavljeni na vsakem Drugem spletnem mestu Syngenta, ki ste ga obiskali.

Povezave na druga spletna mesta

Ta Site vsebuje hiperpovezave na spletna mesta, katerih ne upravlja družba Syngenta. Te hiperpovezave se dajejo izključno zaradi vašega interesa in ugodnosti ter se pod njimi ne razume kakršna koli podpora materiala, objavljenega na teh spletnih mestih tretjih strani, kot tudi kakršno koli združevanje z njihovimi operaterji. Družba Syngenta ne kontrolira teh spletnih mest in ni odgovorna za njihovo vsebino. Tem spletnim mestom pristopate in jih uporabljate izključno na lastno tveganje.

Informacije o izdelkih

Vse informacije, ki jih vsebuje ta Site ali na katere se na njem sklicuje, so dane izključno kot uvod v družbo Syngenta in njene izdelke ter storitve. Za posebne nasvete in navodila glede naših izdelkov ter storitev vas prosimo, da neposredno kontaktirate z družbo Syngenta. Osebe, ki nameravajo uporabljati izdelke za zaščito setve ali seme, morajo prebrati in spoštovati oznako na tem izdelku, kot tudi vse pristojne ter predpise glede uporabe tega izdelka. Pred uporabo katerega koli izdelka za zaščito setve preverite, da je registriran za uporabo v vaši državi.

Globalna dostopnost

Glede na to, da razne države po celem svetu imajo različne zakonske in regulacijske zahteve, nekateri izdelki so v nekaterih državah dostopni, v drugih pa ne. Ta Site lahko vsebuje reference ali navzkrižne reference na izdelke, programe in storitve Syngenta, ki morda niso dostopni v vaši državi ali najavljeni za prihod v vašo državo. Pod temi referencami se ne razume dejstvo, da družba Syngenta namerava objaviti prihod teh izdelkov, programa ali storitev v vašo državo. Če imate kakršna koli vprašanja o tem kateri izdelki, programi ali storitve so vam dostopni, se posvetujte s svojim lokalnim prodajnim zastopnikom družbe Syngenta ali kontaktirajte z družbo Syngenta.

Kontaktirajte nas

Opcija »kontaktirajte nas« na nekaterih spletnih mestih Syngenta vam ponuja možnost, da povezana vprašanja pošiljate našim online strokovnjakom. Ta opcija se daje zaradi vašega interesa in ugodnosti. Uporabnost našega odgovora na vaše vprašanje je odvisno od popolnosti in točnosti informacij, na katerih  temelji, ter ostalih faktorjev, ki so izven naše kontrole, kot je čas. Vi in vaša družba nosite izključno odgovornost za ocenjevanje vrednosti ter uporabnosti našega odgovora.

Nekatera spletna mesta Syngenta bodo objavila reprezentativna vprašanja, za katera menimo, da so v interesu za druge prijavljene uporabnike. Prosimo, da v svoja vprašanja ne vključujete nikakršnih zaupnih ali zaščitenih informacij kot tudi informacij, ki omogočajo osebno identifikacijo. Pridržujemo si pravico do urejanja vprašanja zaradi jasnosti ali dolžine. Prosimo, da si preberete odstavek teh pogojev v zvezi predložitve, preden nam pošljete kakršne koli informacije.

To ni ponudba ali poziv na vlaganje

Informacije na tem Site-u ne predstavljajo niti se bodo upoštevale kot ponudba ali poziv na vlaganje ali poslovanje z deleži ali drugimi vrednostnimi papirji družbe Syngenta na kakršen koli način. Prav tako se po tej poti ne daje niti išče kakršna koli takšna ponudba ali poziv. Cene deležev in prihodki od teh deležev lahko porastejo ali padejo v vsakem trenutku, potencialni vlagatelji pa se morajo zavedati, da predhodni uspeh ni nujno pokazatelj prihodnjega uspeha. Potencialni vlagatelji pred sprejemanjem kakršne koli odločitve glede vlaganja morajo zahtevati neodvisen finančni nasvet.

Anticipacijske izjave

Naš Site lahko vsebuje anticipacijske izjave – na primer izjave, ki niso o zgodovinskih dejstvih, vključno z izjavami o naših prepričanjih in pričakovanjih. Te izjave, ki jih lahko prepoznate po pojmih, ki vključujejo, vendar se ne omejujejo na ‘pričakujemo’, 'bi', 'bo', 'potencialno', 'načrti', 'perspektiva', 'ocenjeno', 's ciljem', 'poteka' in podobni izrazi temeljijo na trenutnih načrtih, ocenah ter projekcijah, za katere družba Syngenta na nikakršen način ne bo odgovorna in na katere se vi ter vaša družba naj se ne bi nepotrebno zanašali. Te izjave vključujejo inherentna tveganja in negotovosti, med katerimi so številne izven kontrole družbe Syngenta. Anticipacijske izjave govorijo le o stanju na datum, ko so bile dane in družba Syngenta ne prevzema nikakršne obveznosti za posodabljanje le-teh zaradi novih informacij ali prihodnjih dogodkov.

Odrekanje garancijam

Ta Site se daje v obliki, v kateri se nahaja in v kateri je dostopen, brez kakršnih koli izjav ali garancij. V najširšem obsegu, ki je dovoljen z merodajnim zakonom, subjekti Syngenta in njihovi ponudniki storitev ter dajalci licenc se odrekajo vsem garancijam, izrecnim, implicitnim, zakonskim ali drugim. Brez omejitev predhodno navedenega, v najširšem zakonsko dovoljenem obsegu, subjekti Syngenta in njihovi ponudniki storitev ter dajalci licenc, se s tem odrekajo (a) vsem garancijam tržnega potenciala, primernosti za poseben namen, lastništva in neobstoja škode v zvezi s tem Site-om ter njegovo vsebino in vse izdelke ali storitve, ki so opisane na ali dostopne preko tega Site-a; (b) garancijam v zvezi zamud, prekinitev, napak ali opustitev v delovanju tega Site-a ali katerega koli dela tega Site-a; © garancijam v zvezi prenosa ali dostave tega Site-a ali njegove dostopnosti v nekem določenem času ali na neki določeni lokaciji; (d) garancijam v zvezi varnosti tega Site-a ali, da je Vsebina tega Site-a prosta od virusov, črvov ali druge kode, ki kaže kontaminirajoče ali destruktivne lastnosti; (e) garancijam v zvezi uporabe, veljavnosti, točnosti, ažurnosti, popolnosti, primernosti, zanesljivosti ali rezultatov uporabe tega Site-a, vključno s katero koli Vsebino, vključno z oznakami izdelkov, izdelki ali storitvami, ki so dostopni preko tega Site-a; in (f) garancijam v zvezi s spletnimi mesti, na katere je ta Site povezan.

Nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo odrekanja določenim garancijam ali omejitve trajanja implicitnih garancij, zato se nekatere ali vse predhodne omejitve morda ne uporabljajo pri vas in/ali vaši družbi.

Omejitev odgovornosti

Vi in vaša družba ta Site, njegovo Vsebino, vključno z oznakami izdelkov in vsemi izdelki ali storitvami, ki so dostopni preko tega Site-a, uporabljate izključno na lastno tveganje. V nikakršnih okoliščinah subjekti Syngenta ali njihovi ponudniki storitev in dajalci licenc, vključno z njihovimi direktorji, uslužbenci, zaposlenimi ali zastopniki, ne bodo nosili odgovornosti za kakršno koli izgubo ali škodo, ki je nastala ali je povezana s pristopom, uporabo ali nezmožnostjo uporabe tega Site-a, njegove vsebine, vključno z oznakami izdelkov ali katerim koli izdelkom ali storitvami, ki so dostopni preko tega Site-a iz strani vas ali vaše družbe, kot tudi ne za zanašanje vas ali vaše družbe na kakršne koli informacije ponujene preko tega Site-a. Brez omejitev predhodno navedenega, subjekti Syngenta in njihovi ponudniki storitev ter dajalci licenc za možne napake ali opustitve ne bodo na nikakršen način nosili odgovornosti; to se posebej uporablja pri vseh informacijah o izdelkih in storitvah, ki jih dostavljajo subjekti Syngenta. Te je vseobsežna omejitev odgovornosti, ki se nanaša na vse izgube in škode kakršne koli vrste, direktne ali indirektne, splošne, posebne, naključne, posledične, eksemplarične ali druge, vključno, vendar ne omejujoč se na prekinitev poslovanja, izgubo ali oškodovanje podatkov ali goodwill-a, ter izgubo prihodka ali dobička.

Ta omejitev odgovornosti se uporabljaš v najširšem obsegu, ki je dovoljen z merodajnim zakonom, ne glede na to ali domnevna odgovornost temelji na pogodbi, malomarnosti, protipravnem ravnanju, objektivni odgovornosti ali ne nekem drugem temelju, tudi, če je pooblaščeni zastopnik katerega koli subjekta Syngenta opozorjen na ali bi moral vedeti za možnost takšne škode in brez vpliva na učinkovitost drugih pravnih sredstev.

Vi in vaša družba priznate in se strinjate, da družba Syngenta tega Site-a ter njegove Vsebine vama in vaši družbi ne bi moglo narediti dostopnim brez kakršnega koli nadomestila, če njihova odgovornost ne bi bila omejena, kot je navedeno zgoraj.

Če se za katero koli izmed teh omejitev odgovornosti ugotovi, da je neveljavna ali neizvedljiva iz kakršnega koli razloga, skupna odgovornost subjektov Syngenta in njihovih ponudnikov storitev ter dajalca licence v teh okoliščinah ne bo presegala zneska od sto ($100.00) dolarjev (ali ekvivalentnega zneska v lokalni valuti) za odgovornost, ki bi drugače bila omejena.

Nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo omejitev določene škode, zato se nekatere ali vse predhodne omejitve odgovornosti morda ne uporabljajo pri vas in/ali vaši družbi ter vi in/ali vaša družba morda imate dodatne pravice.

Merodajno pravo in pristojnost

Za te pogoje je merodajno in podložni ter vzpostavljeni so v skladu z zakoni Švicarske brez vpliva na načela konfliktov zakona.

Odrekanje

Naša opustitev, da v katerem koli trenutku zahtevamo izvršitev nekatere izmed odredb teh pogojev ali uresničevanje katere koli pravice predpisane s temi pogoji, ne bo upoštevano kot odrekanje od teh odredb ali te pravice. Vsa odrekanja se morajo opraviti po pisni poti in morajo biti podpisana iz strani pogodbene stranke, ki se z njimi zavezuje. Razen, če pisno odrekanje vsebuje izrecno izjavo nasprotne vsebine, nikakršno odrekanje družbe Syngenta od kršitve katere koli odredbe teh pogojev ali pravic, predpisanih v njih ne bo upoštevano kot odrekanje od kakršne koli kontinuirane ali sukcesivne kršitve teh odredb, odrekanjem od same odredbe ali odrekanjem od katere koli pravice, predpisane s temi pogoji.

Ločljivost

Če za katero koli odredbo teh pogojev pristojno sodišče ugotovi, da je v nasprotju z zakonom, ta odredba se bo spremenila in tolmačila, da bi v najboljši meri izpolnila namen izvirne odredbe v največji z zakonom dovoljeni meri, ostale odredbe teh pogojev pa še naprej proizvajajo pravne učinke.

Celovit sporazum

Ti pogoji predstavljajo celovit sporazum med vami in vašo družbo ter družbo Syngenta v zvezi pristopa k temu Site-u in/ali njegovi uporabi iz strani vas ali vaše družbe. Ti pogoji se ne bodo spreminjali in dopolnjevali razen na način, kot je izrecno navedeno v teh pogojih.

Datum revizije

Ti pogoji so nazadnje spremenjeni 20. 01. 2016.